Muis zoekt huis

MUIS ZOEKT HUIS: Algemene voorwaarden

Binnen zeven werkdagen te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te zien, op voorwaarde dat hij de verkoper hiervan bij een ter post aangetekende brief op de hoogte brengt. Elk beding waarbij de consument aan dit recht zou verzaken, is nietig. Wat betreft het in acht nemen van de termijn, is het voldoende dat de kennisgeving verstuurd wordt voor het verstrijken van deze termijn.

Herroepingsrecht

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van de dienstenovereenkomst.
Dit herroepingsrecht doet geen enkele afbreuk aan het verzakingsrecht zoals bovenaan deze algemene voorwaarden in een kader weergegeven, en laat dit onverkort bestaan.

1. AANVAARDING VAN VOORWAARDEN

Deze website wordt beheerd door MUIS ZOEKT HUIS N.V. (“MZH”), met maatschappelijke zetel gevestigd in België te 3590 Diepenbeek, Dorpsstraat 32, ingeschreven in het R.P.R. te Hasselt, ondernemingsnummer 445877128, e-mail info@muiszoekthuis.be.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de online diensten van MZH, op de website en op alle informatie m.i.v. email die vanuit MZH wordt verstuurd (“Website”). Door toegang tot en gebruik van de Website verbindt u zich om deze algemene voorwaarden te accepteren en na te leven.
MZH kan bovendien zonder kennisgeving deze algemene voorwaarden aanpassen. U dient deze Algemene Voorwaarden dus bij elk bezoek te consulteren om te zien of er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan.

2. REGISTRATIEVERPLICHTING

Om van de dienstverlening van MZH gebruik te kunnen maken stemt U ermee in :
(a) waarheidsgetrouwe, correcte, actuele en volledige informatie over U zelf te verstrekken conform de vragen op het formulier "persoonlijke gegevens"
(b) waarheidsgetrouwe, correcte, actuele en volledige informatie te verstrekken over het te verkopen of te verhuren pand bij de registratie ervan (stap 1: invullen pandgegevens ; stap 2: Algemene informatie, oppervlaktes, beschrijving, omgeving, Stap 3: (foto's of ander beeldmateriaal) en Stap 4: Administratie)
(c) deze gegevens onmiddellijk bij te werken wanneer er zich hierin wijzigingen voordoen
(d) deze informatie niet te verstrekken met miskenning van privacy, intellectuele rechten of andere rechten van derden
Indien U informatie verstrekt die niet waarheidsgetrouw, correct, actueel of volledig is of in strijd is met de rechten van derden of indien MZH redelijke gronden heeft om aan te nemen dat die informatie niet waarheidsgetrouw, correct, actueel of volledig is of in strijd met de rechten van derden, heeft MZH het recht om uw account op te schorten of te beëindigen, en elk gebruik, nu en in de toekomst van de diensten van MZH te weigeren.

3. PRIVACY

U verklaart zich hierbij uitdrukkelijk akkooord met het Privacybeleid dat integraal deel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden.

4. ACCOUNT, WACHTWOORD en BEVEILIGING

Bij het aanmaken van uw Account maakt U een gebruikersnaam en een wachtwoord aan. U bent verantwoordelijk voor het zorgvuldig bewaren en geheimhouden van uw Account en van deze gebruikersnaam en wachtwoord. U bent zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw Account, uw wachtwoord en gebruikersnaam. U dient MZH onmiddellijk op de hoogte te stellen van verlies, diefstal en (risico op) onbevoegd gebruik van uw Account, gebruikersnaam of wachtwoord en elke andere mogelijke schending van de beveiliging. MZH is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade ten gevolge van verlies, diefstal en enig ander onbevoegd of wederrechtelijk gebruik van uw Account, gebruikersnaam of paswoord.

5. VERANTWOORDELIJKHEID EN VRIJWARING

a) MZH is uitsluitend verantwoordelijk voor de correcte en volledige weergave van die informatie en gegevens op de Website en in uw Account die MZH in de uitvoering van de dienstverlening bij derden heeft opgevraagd, en hierna limitatief opgesomd:

  • inhoud kadastrale legger
  • inhoud bodemattest
  • inhoud uittreksel uit het gemeentelijk plannen- en vergunningenregister

Indien deze informatie door U zelf wordt aangeleverd (en dus niet verkregen wordt ingevolge een afgenomen dienst van MZH) verbindt u zich ertoe die Informatie aan te leveren conform Artikel 2 (a) t/m 2(d) van deze Algemene Voorwaarden en bent U zelf verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid, correctheid en actualiteit van deze content, zoals omschreven in onder Artikel 5(b) en volgende .

b) U erkent en aanvaardt de volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid voor de waarheidsgetrouwheid, correctheid en actualiteit van alle "CONTENT" (informatie, gegevens, tekst, software, foto', grafische bestanden, beelden, berichten en overige inhoud) die door U geplaatst worden in uw Account en op de Website, en dit zowel naar aanleiding van de registratie van uw pand als voor de informatie die van daaruit overgenomen wordt in de advertenties die online en in andere media worden gepubliceerd' MZH controleert die content niet en garandeert de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van die content niet en is hiervoor niet aansprakelijk. MZH is evenmin aansprakelijk voor het verlies of beschadiging van content van welke aard ook als gevolg van het gebruik van geplaatste of per e-mail verzonden content.

U verbindt zich ertoe de dienstverlening van MZH niet te gebruiken:

  1. voor het uploaden, plaatsen, per e-mail of anderszins verzenden van Content die onwettig, schadelijk, beledigend, onrechtmatig, privacyschendend, of in andere zin bedenkelijk is ;
  2. voor het uploaden, plaatsen, per e-mail of anderszins verzenden van Content die U op grond van een contractuele relatie, octrooi of merkrecht, handelsgeheim, auteursrecht of ander (intellectueel) eigendomsrecht niet mag verzenden
  3. voor het al dan niet opzettelijk schenden van toepasselijke wetgeving en contracten
  4. op een wijze waarbij in het algemeen inbreuk gepleegd wordt op rechten van derden zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van MZH en van derden op het gebied van privacy en op het gebied van intellectuele rechten.

c) U zal MZH vrijwaren tegen alle vorderingen of eisen van derden, als gevolg van of in verband met Content die U voorlegt aan, plaatst of verzendt via de dienstverlening van MZH

d) MZH garandeert op geen enkele wijze dat;

  • de dienstverlening via de website ononderbroken, tijdig, veilig en foutloos zal werken
  • de resultaten die door de dienstverlening worden verkregen correct of betrouwbaar zullen zijn
  • mondelinge of schriftelijk adviezen of informatie die U van MZH verkrijgt als algemene bijstand bij de uitvoering van de dienstverlening verplichtingen schept of garanties verleent


e) U erkent dat MZH niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte, incidentele schade (zowel morele als materiële schade) als gevolg van het gebruik of de verhindering tot gebruik van de dienstverlening

f) In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van bepaalde garanties of de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toegestaan. Derhalve is het mogelijk dat bepaalde van de hiervoor opgesomde beperkingen niet voor U gelden. In het bijzonder houdt niets in deze Algemene Voorwaarden een beperking in van de wettelijke rechten van consumenten.

6. RAPPORTERING

MZH zal U op de hoogte houden van de uitvoering van de bestelde diensten en van de respons van kandidaat-kopers (-of huurders) op de publiciteit. U kan deze rapportering permanent raadplegen door uw “postvak in” genaamd “BERICHTEN” op de website www.muiszoekthuis.be te openen en de berichten van MZH te consulteren.

7. BETALING

1. Alle diensten zijn betaalbaar uiterlijk bij inschrijving op / bestelling van de diensten of dienstenpakketten die MZH levert. De betaling dient te geschieden via elektronische weg, zoals voorzien is bij het doorlopen van de bestelprocedure.

2.Ingeval van niet of tijdige betaling, zal het factuurbedrag 15 dagen na factuurdatum van rechtswege verhoogd worden met een verwijlinterest aan 10 % per jaar en een conventionele schadevergoeding van 10 %.
3. Alle prijsvermeldingen zijn inclusief BTW

8. KLACHTEN

Alle klachten dienen aan MZH overgemaakt binnen de 8 dagen na de levering van de diensten, of na de levering van onderdelen van de bestelde diensten per brief op het adres van Muis Zoekt Huis NV, Dorpstraat 32 te 3590 Diepenbeek, of per e-mail op het adres info@muiszoekthuis.be.
Vragen in verband met diensten na verkoop (na levering) kunnen eveneens gesteld via dezelfde kanalen.

9. OPZEG

U heeft het recht de overeenkomst tijdens de looptijd van de dienstverlening op te zeggen zonder opgave van redenen, mits betaling van een opzeggingsvergoeding gelijk aan 50 % van de nog niet geleverde kosten en prestaties. Alle op ogenblik van de opzeg door MZH in uitvoering gebrachte diensten (bijvoorbeeld: bestelde advertenties) en gemaakte kosten (bijvoorbeeld: aangevraagde kadastrale legger, bodemattest of stedenbouwkundig uittreksel) zijn volledig verschuldigd.

10. AANPASSINGEN VAN DE WEBSITE

MZH behoudt zich het recht voor op enig moment en volgens de noodwendigheden van de dienstverlening van tijd tot tijd de Website aan te passen of tijdelijk of langdurig voor aanpassingen buiten gebruik te stellen. U stemt ermee in dat zulks geen aansprakelijkheid in hoofde van MZH met zich kan brengen.

11. LINKS

De Website kan hyperlinks naar websites of webpagina's van derden bevatten of daarnaar verwijzen. MZH heeft geen zeggenschap over de inhoud van die websites of webpagina's en is niet aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan.
Het aanleggen van hyperlinks naar deze Website is slechts toegestaan voor zover deze hyperlinks naar de homepage leiden. Deep-linking (rechtstreeks linken naar de pagina’s binnen de website van MZH) is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MZH. Gebruik van de Website of onderdelen ervan in andere websites (bijvoorbeeld via automatische koppeling van databanken, via in-line linking, framing etc… ) is uitdrukkelijk verboden.

12. EIGENDOMSRECHTEN VAN MZH

Deze Website m.i.v. alle software, programma’s, databanken, structuren, teksten, tekeningen, foto's, beelden, data, benamingen, merken, logo's, informatie en andere bestanddelen zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan MZH of aan derden. Het is verboden om zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de rechthebbenden de via de Website aangeboden informatie (behoudens bij toepassing van de wettelijke uitzonderingen) te reproduceren, wijzigen, openbaar te maken, distribueren, verzenden, verkopen, beschikbaar maken of anderszins te exploiteren voor commerciële of niet-commerciële doeleinden.

13. TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Voorwaarden met inbegrip van uw bestelling vormen de gehele overeenkomst tussen U en MZH. Zij zijn van toepassing op alle diensten die MZH verstrekt. Voorts kunnen voor U aanvullende bepalingen en voorwaarden gelden die van toepassing kunnen zijn wanneer U gebruik maakt van gelieerde diensten.

Op de Algemene Voorwaarden en de relatie tussen U en MZH is Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt (België) bevoegd. Indien enige bepaling van de AV nietig of ongeldig zou zijn, komen partijen overeen dat de rechter dient te trachten uitvoering te geven aan de bedoeling van partijen zoals deze wordt weergegeven in die bepaling, en blijven de overige bepalingen van de AV volledig van kracht.

14. OVERIGE VERMELDINGEN EN BEDRIJFSGEGEVENS

Copyright © 2008 Muis Zoekt Huis N.V.

Muis zoekt Huis® is een gedeponeerd merk.
Het programma, alle informatie, werken, data en databanken zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten uitdrukkelijk voorbehouden.

Bedrijfsgegevens:

Muis zoekt Huis N.V.
Dorpsstraat 32
3590 Diepenbeek – Belgium
R.P.R. Hasselt 445.877.128
BTW 445.887.128
Email info@muiszoekthuis.be

Gegevens toezichthoudende overheid:

B.I.V. - Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars
Luxemburgstraat 16B - 1000 Brussel - België
Tel: +32 2 505 38 50
Fax: +32 2 503 42 23
E-mail: info@biv.be

Verwijzing naar beroepsregels:

Reglement van de Plichtenleer: klik hier (http://www.biv.be/admin/userfiles/file/NL/PDF/BIV_Regl_Plichtenleer(1).pdf

Deontologische richtlijn betreffende de burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering en borgstelling hebbende tot voorwerp de artikelen 5 en 32 van de plichtenleer van het B.I.V.: klik hier
(http://www.biv.be/admin/userfiles/file/NL/PDF/Deontologische%20richtlijn.pdf)

© 2008 - 2019

© Muis zoekt Huis nv | 0476 / 59 52 98 | info@muiszoekthuis.be | dorpsstraat 32 - 3590 diepenbeek | KBO nr. 0445.877.128 | R.P.R. 445.877.128
algemene voorwaarden | privacy | herroepingsrecht