Muis zoekt huis

Privacy

1. Algemeen & contactgegevens

Deze website wordt beheerd door MUIS ZOEKT HUIS N.V. (“MZH”), met zetel gevestigd te B- 3590 Diepenbeek, Dorpsstraat 32, ingeschreven in het RPR te Hasselt, ondernemingsnummer 445877128. MZH is voor deze website de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
Dit privacybeleid is van toepassing op alle online diensten van MZH, op de website en op alle informatie m.i.v. email die vanuit MZH wordt verstuurd (“Website”). MZH kan zonder kennisgeving het privacybeleid aanpassen. U dient dit privacybeleid dus bij elk bezoek te consulteren om te zien of zich geen wijzigingen hebben voorgedaan.
Voor inlichtingen over het privacybeleid en de verwerking van persoonsgegevens via deze website met inbegrip van de uitoefening van uw recht op inzage en op correctie kan u contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

2. Toestemming tot verwerking van persoonsgegevens

Bij toegang tot en het gebruik van de Website gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud en voorwaarden van dit privacybeleid. Wanneer u de Website bezoekt en persoonsgegevens aan MZH verstrekt, verleent u MZH de uitdrukkelijke toestemming de persoonsgegevens te (laten) vergaren, gebruiken en verwerken in overeenstemming met de hierna omschreven doeleinden.  

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt

MZH verwerkt onder meer de volgende persoonsgegevens.

3.1. Uitdrukkelijk opgegeven gegevens

MZH verwerkt de met uw uitdrukkelijke toestemming opgegeven gegevens naar aanleiding van haar diensten zoals uw registratiegegevens (naam, voornaam, email, wachtwoord), uw persoonlijke gegevens (naam, voornaam, adres, telefoon, email, geboortedatum), pandgegevens (ligging, beschikbaarheid, aard, bouwjaar, renovatie, staat, verkoopprijs, verhuurprijs, beschrijvingen, foto’s en video’s, administratieve gegevens zoals kadastrale legger, bodemattest, plannen- en vergunningenregister, rechten, stedenbouwkundige informatie), uw keuze van abonnement, uw kredietkaart- en betalingsgegevens.

MZH verwerkt eveneens de zoekgegevens en zoekcriteria die door de geregistreerde gebruikers en de niet-geregistreerde bezoekers worden ingegeven.

3.2. Automatisch vergaarde gegevens.

Naast de met uitdrukkelijke toestemming vergaarde gegevens, kunnen ook gegevens automatisch vergaard worden, zoals uw IP adres, het browsertype van uw computer, het besturingssysteem en andere algemene informatie betreffende het bezoek aan de website zoals het algemeen meten van het aantal bezoekers,  van de bezochte pagina’s enzovoort.

4. Doeleinden van de verwerking

Persoonsgegeven worden verwerkt met het oog op de specifieke dienstverlening van MHZ, zoals onder meer: vastgoeddiensten en vastgoedadvertenties met inbegrip van doorgifte van de persoonsgegevens voor dit doeleinde aan derden zoals uitgevers van vastgoedadvertentiebladen en – websites; algemene bedrijfsvoering en bedrijfsbeheer, met inbegrip van analyse en statistiek ; aanpassen en personaliseren van de website in functie van de voorkeuren van de gebruiker.
Direct marketing: Persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor het aanbieden van nieuwe producten en diensten van MZH maar worden in geen geval met het oog op direct marketing doorgegeven aan derden.
Doorgifte aan derden: persoonsgegevens worden enkel verwerkt door contractueel verbonden derden indien de gegevens noodzakelijk voor de aangegeven doeleinden, zoals doorgifte van persoonsgegevens aan programmeurs voor het functioneren van de informatietechnologie, aan dienstverleners voor hosting, aan onderzoekers voor verwerking in het kader van statistische en wetenschappelijke doeleinden enz.

5. Cookies

Tijdens uw bezoek aan onze website kunnen automatisch cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Cookies helpen ons het gebruiksgemak van de Website te verbeteren en af te stemmen op de voorkeuren van onze bezoekers. De installatie en aanvaarding van cookies is niet verplicht. Toegang tot de Website wordt niet afhankelijk gesteld van het aanvaarden van cookies. U kan weigeren dat cookies op uw harde schijf geplaatst worden: dit kan via de instellingen van uw browser die toelaten cookies te weigeren, een waarschuwing te ontvangen voordat cookies geïnstalleerd worden of om geïnstalleerde cookies handmatig dan wel automatisch na het einde van elke browsersessie van uw harde schijf te verwijderen. Raadpleeg hiervoor zorgvuldig de instructies van uw internet browser.

6. Gevoelige gegevens

Wanneer de verwerkte informatie gevoelige persoonsgegevens bevat, dan geeft u middels de procedure van inschrijving of registratie schriftelijk en uitdrukkelijke toestemming om de betreffende gevoelige gegevens te verwerken voor de doeleinden hierna bepaald.

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid

MZH neemt de volgende maatregelen inzake veiligheid en vertrouwelijkheid van de u betreffende gegevens: persoonsgegevens worden beschermd tegen toegang door onbevoegden via paswoorden en tegen vernietiging of accidenteel verlies via back-up. Werknemers en andere aangestelden zijn verplicht het vertrouwelijk karakter van de u betreffende gegevens te respecteren en krijgen enkel toegang indien noodzakelijk en conform hun functie en hoedanigheid in het bedrijf.

8. Recht op toegang en verbetering & wijzigingen in privacybeleid

U hebt ten alle recht op inzage en correctie van de U betreffende persoonsgegevens. U kan dit doen door via uw Account de gegevens aan te passen. U kunt daartoe ook een kosteloos verzoek richten aan MZH via onderstaande contactgegevens.

9. Bedrijfsgegevens met het oog op contactname

MUIS ZOEKT HUIS N.V.
Dorpsstraat 32
B - 3590 Diepenbeek
R.P.R. Hasselt 445.877.128
BTW 445.887.128
Email info@muiszoekthuis.be

© Muis zoekt Huis nv | 0476 / 59 52 98 | info@muiszoekthuis.be | dorpsstraat 32 - 3590 diepenbeek | KBO nr. 0445.877.128 | R.P.R. 445.877.128
algemene voorwaarden | privacy | herroepingsrecht